secy.isb@gmail.com

Intern reglement

 

INTERNE REGLEMENT VAN INTERNATIONAAL ZWEMMEN BELGIË

 

Door u in te schrijven voor onze cursussen, gaat u akkoord met deze regels en voorschriften. De zwemmer en, indien nodig, zijn wettelijke vertegenwoordigers aanvaarden :

 

1 - Registratieprocedure

De registratie gebeurt via internet via ons platform MyISB. Na ontvangst van uw inschrijvingsverzoek, wordt u op onze wachtlijst geplaatst.

Als er plaatsen beschikbaar zijn, zal er contact met u worden opgenomen om een niveautest te komen afleggen. De inschrijving is pas gevalideerd en definitief indien de zwemmer een niveautest heeft afgelegd en de volledige betaling van het toepasselijke inschrijfgeld heeft plaatsgevonden. Zo niet, dan is de inschrijving hangende en zal de zwemmer geen toegang krijgen tot onze cursussen.

De inschrijving vindt halfjaarlijks plaats van september tot januari en van februari tot juni.

Het is mogelijk om gedurende het jaar in te schrijven, afhankelijk van de beschikbare plaatsen en het niveau van de zwemmer.

 

2 - Betalingsvoorwaarden

Het totale bedrag moet worden betaald op het moment dat u daartoe wordt uitgenodigd.

Voor onze leden die voor de cursussen zijn ingeschreven, zal het totale bedrag vooraf moeten worden betaald op de data van de herinschrijving die per post worden voorgesteld.

Indien de betaling niet voor de voorgestelde herinschrijvingsdatum is verricht, zullen wij de plaats niet reserveren en zal deze op de wachtlijst worden geplaatst.

Wij aanvaarden geen stortingen.

 

3 - Terugbetalingsbeleid

In geval van afwezigheid van een zwemmer is het niet nodig het secretariaat te verwittigen. Gemiste lessen worden echter niet terugbetaald of vervangen.

Een onderbreking van het semester of van het seizoen, om welke reden dan ook, geeft geen recht op enige terugbetaling.

In geval van afwezigheid gerechtvaardigd door een medisch attest voor een periode van meer dan twee maanden, zal echter een persoonlijke en niet-overdraagbare korting (gelijk aan uw periode van afwezigheid) worden toegekend op een toekomstige inschrijving.

Er zal geen terugbetaling plaatsvinden.

 

4 - Verantwoordelijkheden - schadevergoeding

De club wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of ongeval. De zwemmer verbindt zich ertoe in te schrijven op en gebruik te maken van een persoonlijke verzekering die het risico van ongevallen dekt. (familiale burgerlijke aansprakelijkheid)

De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor iets voor of na de training, zelfs niet binnen het etablissement.

De leden staan van het begin tot het einde van de cursus onder de pedagogische verantwoordelijkheid van de instructeur, en in geen geval voor de tijd voor of na de activiteit.

De zwemmer en, indien van toepassing, zijn wettelijke vertegenwoordigers aanvaarden :

 • dat elke verantwoordelijkheid van de Club of van een instructeur slechts kan worden betwist bij aangetekende brief gericht aan de Club binnen een termijn van maximaal 3 maanden te rekenen vanaf de datum van het bezwarend feit,
 • dat de eventuele door de Club of de instructeur te ondersteunen schade beperkt zal blijven tot de verzekeringsvergoedingen die daadwerkelijk door de Club of de instructeur geïnd zullen worden en
 • dat de Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bij uitsluiting bevoegd zijn.


5 - Schema's

De zwemclub van Internation Swimming Belgium ASBL, als huurder van de zwembaden of installaties die haar ter beschikking worden gesteld, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een wijziging van de planning of een sluiting van de huurders.

U ontvangt uw lesrooster naar gelang uw niveau bij inschrijving, de zwemmer dient 5 minuten voor aanvang van de les klaar te staan in de kleedkamer. De instructeur haalt de zwemmers op in de kleedkamer.

 

6 - Veiligheid

 • Om pedagogische en veiligheidsredenen kunnen wij geen kinderen toelaten in het zwembad die niet ingeschreven zijn voor onze cursussen.
 • Buiten de lesuren valt de zwemmer niet meer onder de verantwoordelijkheid van de instructeur of de club, maar onder die van hemzelf of zijn wettelijke vertegenwoordigers (ouders).
 • Ouders mogen niet aan de rand van het zwembad zijn om verstoring van de lessen te voorkomen.
 • De zwemmer moet de veiligheidsmaatregelen respecteren, d.w.z.: niet springen, niet rennen op de rand van het zwembad, geen gewelddadige spelletjes, niet oversteken van het zwembad. Bij een ongeval dat te wijten is aan het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen, kunnen de club of de instructeur niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Geen ongelegen lawaai tijdens de lessen, om de instructeurs in goede omstandigheden te laten werken. De instructeurs behouden zich het recht voor een kind uit te sluiten in geval van niet-naleving van de veiligheidsregels of de regels van het zwembad van Longchamp.
 • Alle zwemmers zijn onderworpen aan het huishoudelijk reglement van het zwembad van Longchamp en verbinden zich ertoe dit te respecteren.


7 - Instructeur

De instructeur is niet gegarandeerd. In de loop van het jaar kan zich een verandering voordoen.

 

8 - Kleding

 • badpak + handdoek
 • Cap is verplicht
 • Een duikbril is verboden (een zwemmer met een duikbril mag niet aan de cursus deelnemen, zelfs niet met een medisch attest)
 • Alle accessoires zoals boeien, armbanden, boards,... zijn nutteloos en verboden
 • Sieraden/horloges of andere voorwerpen moeten vóór de les worden verwijderd om letsel of breuk te voorkomen


9 - Garderobe

De zwemmers hebben de beschikking over collectieve kleedkamers die 10 minuten voor het begin van de cursus toegankelijk zijn en die 10 minuten na het einde van de cursus moeten worden ontruimd.

Er mogen geen persoonlijke bezittingen in de kleedkamers worden achtergelaten, elke zwemmer moet zijn of haar bezittingen in een tas doen om de ruimte vrij te maken en te voorkomen dat ze worden vergeten.

Het is verplicht zich waardig te gedragen, geen geschreeuw, geen spelletjes, geen ongepaste gebaren, dit geldt ook buiten het zwembad voor en na de lessen. Elke inbreuk op de elementaire zedelijkheidsregels zal aan de ouders worden gemeld en streng worden bestraft.

 

10 - Hygiëne

 • Zorg ervoor dat je schoon naar het zwembad komt
 • Een voetdouche en een volledige douche zijn voor iedereen verplicht vóór het betreden van het zwembad en na elk bezoek aan de toiletten
 • Snuit je neus voordat je het water ingaat.
 • Begeleid jonge zwemmers naar de wasruimte
 • Geen kauwgom of snoep in de mond of in het zwembad
 • Maak geen gebruik van het zwembad indien u schimmel, weekdieren of wratten of een andere besmettelijke ziekte heeft


11 - Certificaten

Alle verzoeken om certificaten van welke aard dan ook moeten per e-mail worden gezonden aan secy.lsc@gmail.com

Het verzoek zal worden ingevuld en zo spoedig mogelijk per e-mail worden teruggestuurd.

 

12 - Foto's

Tijdens de activiteiten kunnen foto's van de kinderen worden genomen en eventueel in onze communicatiemiddelen worden gebruikt. Door u in te schrijven voor een van de cursussen, gaat u akkoord met de publicatie van deze foto's. Indien u niet akkoord gaat, verzoeken wij u ons dit zo spoedig mogelijk mee te delen via secy.isb@gmail.com

Het is ouders niet toegestaan foto's en video's te maken van zwemmers in het water.

 

13 - Gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om te voldoen aan de behoeften van de activiteiten van de ASBL.

Deze gegevens zullen ook worden gebruikt om u onze nieuwsbrief toe te zenden. U kunt echter altijd de ontvangst ervan weigeren door op de daartoe bestemde link aan het einde van de nieuwsbrief te klikken.

Deze gegevens zullen zonder uw toestemming niet aan derden worden doorgegeven.

 

14 - Diversen

Elk bijzonder geval waarin dit reglement niet voorziet, is onderworpen aan de uitsluitende beslissing van de Raad van Bestuur, die definitief en zonder beroep uitspraak doet.